Podmienky používania stránok

Vítajte na stránkach Kingswoodu. Internetové stránky na doméne www.kingswood.cz (ďalej len "internetové stránky") prevádzkuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj, a.s., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka 227, IČ:453 57 366 so sídlom Plzeň, u Prazdroje 7, PSČ 304 97. Všetky odkazy na „naše", „nás" alebo „my" sú odkazy na spoločnosť Plzeňský Prazdroj, a.s.
1. Podmienky použitia
Všetok obsah zverejnený na internetových stránkach je chránený autorským právom (c) 2013 spločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj, a.s. je zároveň v súlade s autorským právom nadobúdateľ databáz zverejnených na internetových stránkach. Všetky práva vyhradené.
Vstupom na internetové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len „podmienky") a zásadamy ochrany súkromia a používania súborov „cookies". Predtým, než začnete používať internetové stránky, prečítajte si, prosím, tieto podmienky.
AK NESÚHLASÍTE S TÝMYTO PODMIENKAMI, OPUSTITE PROSÍM
ČO NAJSKÔR TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY.
2. Minimálny vek
Do niektorých sekcií internetových stránok nemáte prístup pokiaľ ste v súlade s platným právnym rádom českej republiky, mladší 18 rokov alebo ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholu v danej zemi, štátu, provincie alebo na území, z ktorého si internetové stránky prezeráte. Ak spadáte do tejto kategórie, môžete porušovať zákony alebo iné právne predpisy ktoré platia v zemi v ktorej sa zdržujete alebo sa z nej pripájate, a mali by ste tieto sekcie čo najskôr opustiť. Pred ich sprístupnením budete vyzvaní, aby ste potvrdili svoj vek.
3. Zakázané použitie
Súhlasíte s tým, že nebudete používať internetové stránky tak ako akékoľvek materiály či služby ktoré môžete získať ich užitím, spôsobom ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.
4. Zrieknutie sa obsahu
Internetové stránky sa poskytujú „tak ako sú". Užívanie internetových stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zvrejnený na internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V rozsahu prípustnom platným pravidlám právneho rádu týmto vyslovene vylučujeme akékoľvek prehlásenia, podmienky alebo záruky ohľadne predajnosti, uspokojivé kvality, spôsobilosti k danému účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.
Okrem prípadov, kde sa vyslovene stanovuje inak, nečiníme žiadne prehlásenia ani neručíme za:
presnosť ani úplnosť materiálu zverejneného na internetových stránkach; dostupnosť internetových stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch či prerušenia; kompatibilitu internetových stránok s vaším počítačovým systémom a softwarom; to, že internetové stránky nie sú infikované vírusom.
5. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti
V rozsahu prípustnému platným právným pravidlám nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä, nie však výlučne, ža žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdaje žiadneho druhu (vrátene nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom k internetovým stránkam alebo s ich užitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.
Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľom internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením či softwarovou aplikáciou spojenú s internetovými stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže prijsť pri spracovávaní dát vkladaných do internetových stránok. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverenených.
6. Duševné vlastníctvo
Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu internetových stránok (najmä však vo vzťahu ku ochranným známkam, obrázkom a logám) buď vlastníme, alebo používame na základě licencie a sú nám vyhradené. Nezískavate žiadne práva k obsahu internetových stránok okrem obmedzeného práva užívať ich v súlade s podmienkami.
7. Používanie internetových stránok.
Môžete používať internetové stránky v súlade s podmienkami a môžete ich tlačiť alebo z nich sťahovať informácie pre Vaše osobné, nekomerčné využitie.
Nie ste oprávnení:
Prepájať internetové stránky akýmkošvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeku žiadnu z jej častí bez našeho súhlasu; neoprávnene vniknúť do internetových stránok, používať internetové stránky k šíreniu počítačových vírusov alebo ich používať k protiprávnym účelom; ani skreslovať či upravovať obsah, ktorý kopírujete z internetových stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na internetových stránkach.
V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup ku internetovým stránkam a súčasne zodpovedáte za všetky škody ktoré nám v tejto súvislosti vzniknú.
8. Hyperlinky
Odkazy na iné internetové stránky sú poskytnuté pre Vašu potrebu. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nemonitorujeme. Ich používanie, prehliadanie a sťahovanie je tak na Vaše vlastné riziko a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť.
9. Zmeny
Môžeme doplňovať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie internetových stránok bez akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez prechádzajúcich upozornení. Súčasne môžeme preibežne tieto podmienky meniť. Doporučujeme Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne zoznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, čo najskôr prosím internetové stránky opustite.
10. Prehlásenie o orchane osobných údajov a používanie súborov „cookies“
10.1 Všeobecné informácie
Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez nutnosti nám poskytovať akékoľvek osobné údaje. V niekotrých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov ku konkrétnemu účelu, napríklad preto, aby sme Vám mohli poslať požadované informácie. Za týmto účelom sa, prosím, dôkladne zoznámte s textom súhlasu o spracovaní osobných údajov, ktorý je uvedený v čl.10.3 nižšie, a s ktorým je treba, aby ste vyjadrili súhlas, pokiaľ si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok v ňom uvedených.
10.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Vyplnením a odoslaním prííslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook, súhlasíme v zmysle zákona 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) s tým, aby spoločnosť Plzeňský Prazdroj, a.s. , IČ: 45357366, so sídlom Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka 227 (ďalej len „Správca“) zhromažďovala, uchovávala a inak spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné spojenie (e-mail,telefónne číslo), dátum naroddenia, pohlavie, doručovacia adresa (ulica, číslo popisné, číslo orientačné, mesto, PSČ, štát), užívateľské meno, heslo a IP adresa (ďalej len „Osobné údaje"), a to spôsobom, v rozsahu a za podmienok stanovených týmto súhlasom a Zákonom.
Súhlasím zároveň s tým, aby boli Osobné údaje spracovávané automatizovane v elektronickej forme Správcom, prípadne spracovateľom, a to jednou či viacerími spoločnostiami uvedenými nižšie na tejto stránke, pre propagačné a marketingové účely Správcu, tj. najmä pre propagáciu, ponúkanie produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch, súťažiach, hier a iných aktivitách, ako i za účelom posielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronickch prostriedkov podľa zákona č.480/2004 Sb.
Osobné údaje nebudú sprístupnené iným osobám ako ich spracovávateľovi. Osobné údaje môžu byť spracované v inom členskom štáte Európskej únie a v Spojených štátoch amerických. Spracovanie Osobných údajov v Spojených štátoch amerických bude vždy vykonané v zhode s programom Safe Harbor Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických.
Súhlasím s tým, že k Osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.
Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov.
Som si vädomý (á) toho, že tento súhlas je dobrovoľný a som oprávnený (á) ich kedykovek písomne odvolať.
Zároveň som si vädomý (á) svojich práv podľa § 11, 12 a 21 Zákona , tj.najmä že mám právo na poskytnutie informácií o spracovávaní Osobných údajov, o účele a povahe spracovanie Osobných údajov a o príjemcoch Osobných údajov, blokovania, doplnenia alebo likvidácie Osobných údajov, najmä ak sú osobné údaje nepresné alebo sa domnievam že Správca alebo spracovateľ prevádza spracovanie Osobných údajov v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života.
V prípade pochybností o dodržiavaní týchto svojich práv Správcom sa môžem obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o nápravu.
Zároveň prehlasujem, že Osobné údaje, ktoré som uviedol (a) pre registráciu, sú pravdivé a že sa týkajú mojej osoby.
10.3. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minmálny vek
Internetové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom preto nie je spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tento minimálny vek nedosiahli. Preto akonáhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.
10.4. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán
Za žiadnych okolností nebudeme, prevádzať ani poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám k ich marketingovým účelom.
10.5. Bezpečnosť a presnosť osobných údajov
Bezpečnosť, ale aj presnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme zaviedli fyzické i elektronické postupy k ich zaisteniu. Prístup k týmto údajom majú výhradne oprávnenie administratívni pracovníci. Pokiaľ ste nám poskytli osobné údaje a prajete si tieto údaje z našich záznamov vymazať alebo tieto údaje aktualizovať, kontaktujte prosím vedúceho právneho oddelenia Tomáša Krčila, tomas.krcil@pilsner.sabmiller.com. Prosíme o pochopenie, že aktualizácia či vymazanie údajov môže nejakú dobru trvať.
Na vyššie uvedeného manažéra e-komunkácie sa také môžete obrátiť v prípade dotazov ohľadne bezpečnosti osobných údajov.
10.6. Súbory „cookies“
Na týchto internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prehliadaní. Súbory „cookies“ (v preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vo Vašom zariadení vytvoria v momente, kedy na nich vstúpite. Sú vytvorené preto, že navštívená stránka nemá žiadnu vlastnú pamäť a súbory „cookies“ umožňujú Vašemu zariadeniu si pamätať, že ste stránku už v minulosti navštívili a zároveň mu umožní si mimo iné pamätať i Vaše nastavenia, vďaka čomu sa nemusíte neustále prihlasovať.
„Cookies“ nie sú vírusy. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle internetovej stránke, ku ktorej patrí, a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení. Nami užívané súbory „cookies“ sú iba dočasné a z Vášho zariadenia sa samy vymažú po zavretí internetového prehliadača. Súbory „cookies“ nie je možné spojiť s konkrétnym užívateľom.
Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine aj zaznamenávať štatistické údaje o chovaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vaším záujmom a požiadavkám. „Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárne či problémové časti týchto internetových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom.
Súboy „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania indentifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na internetové stránky. Súčasne ich používame aj pre účely uspôsobenia internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda kupríkladu pre to, aby sa Vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.
Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prehliadať i bez súborov „cookies", je však možné že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možno zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies". Súbory „cookies", ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovedy" Vášho prehliadača.
Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súboru „cookies" vyššie uvedeným spôsobom.
111, Rozhodné právo a výklad
Ak sa stane niektorá z ustanovených podmienok neplatnou, nezákonnou alebo inak nevymáhateľnou, prípadne ak bude zrušená neovplivní to platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ich ostatných ustanovení.
Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúcich či sa ich týkajú bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Českej republike.
 
V plzni dňa 25.2:2015

 


Spracovateľ osobných údajov
TRIAD Advertising s.r.o.
Holečkova 799/99
Praha 5 150 00
IČ: 24285358
DIČ: CZ24285358
www.triad.cz
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 192926
ExactTarget Limited;  IČ: 5210677
Experian Ltd.; IČ: 653331